Rejestr Zbiorów Danych Osobowych - ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z o. o z siedzibą w Tarnobrzegu (39-400), ul. Chemiczna 3 - prowadzony jest w formie elektronicznej:

 • na podstawie Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. z 2015 r., poz. 719),
 • przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z o. o z siedzibą w Tarnobrzegu (39-400), ul. Chemiczna 3, powołanego uchwałą Zarządu Spółki nr 24/2015 z dnia 11.05.2015 r., zgłoszonego do rejestru prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 • Administrator Bezpieczeństwa Informacji udostępnia Rejestr do przeglądania w siedzibie Spółki, pok. 102 poprzez sporządzenie jego wydruku z systemu informatycznego. Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych, których Administratorem Danych są ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z o. o z siedzibą w Tarnobrzegu, należy kierować do Administratora Bezpieczeństwa Informacji na adres:ABI@zchsiarkopol.pl

Poniżej przestawiamy Państwu informacje o danych osobowych przetwarzanych przez ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z o. o z siedzibą w Tarnobrzegu.

 

INFORMACJE DLA PRAKTYKANTÓW:
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) informujemy, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych są ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z o. o z siedzibą w Tarnobrzegu (39-400), ul. Chemiczna 3,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z realizacją umowy praktyki studenckiej oraz nadzorem nad przebiegiem realizacji tej praktyki,
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
 • podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do realizacji umowy praktyki.

 

INFORMACJE DLA STAŻYSTÓW:
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) informujemy, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych są ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z o. o z siedzibą w Tarnobrzegu (39-400), ul. Chemiczna 3,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z realizacją umowy o staż oraz nadzorem nad przebiegiem stażu,
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
 • podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do realizacji umowy stażu.

 

INFORMACJE DLA KONTRAHENTÓW:
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) informujemy, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych są ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z o. o z siedzibą w Tarnobrzegu (39-400), ul. Chemiczna 3, zwane dalej Spółką,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach bezpośrednio związanych z realizacją umowy oraz nadzorem nad przebiegiem realizacji tej umowy,
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
 • podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do realizacji umowy.

 

INFORMACJE DLA OSÓB FIZYCZNYCH (m. in. KIEROWCÓW), ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA KONTRAHENTÓW ZCH „SIARKOPOL”:
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) informujemy, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych są ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z o. o z siedzibą w Tarnobrzegu (39-400), ul. Chemiczna 3, zwane dalej Spółką,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach bezpośrednio związanych z realizacją umowy oraz nadzorem nad przebiegiem realizacji tej umowy,
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
 • podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do realizacji umowy.

 

DLA OSÓB PROWADZĄCYCH KORESPONDENCJE:
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) informujemy, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych są ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z o. o z siedzibą w Tarnobrzegu (39-400), ul. Chemiczna 3, zwane dalej Spółką,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z nadzorem nad korespondencją w ZAKŁADACH CHEMICZNYCH „Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z o. o,
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
 • podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do prowadzenia korespondencji.

 

DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH TEREN SPÓŁKI - (MONITORING WIZYJNY NA TERENIE STRZEŻONYM SPÓŁKI):
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) informujemy, iż:

 • wejście na teren objęty monitoringiem jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych,
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych są ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z o. o z siedzibą w Tarnobrzegu (39-400), ul. Chemiczna 3, zwane dalej Spółką,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach bezpieczeństwa Spółki,
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom (z wyjątkiem przekazania wizerunku organom ścigania, jeżeli nagranie dotyczy czynu zabronionego),
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych raz na 30 dni (z zastrzeżeniem, że taki wgląd nie będzie naruszał praw innych osób) oraz ich zamazania (prawo do zamazania wizerunku nie obowiązuje, jeżeli osoba dopuściła się czynu zabronionego),
 • monitoringiem objęty jest wygrodzony teren Spółki, tj.: teren Wydziału Produkcji Nawozów, Wydziału Głównego Energetyka, Kontroli Jakości, Wydziału Granulacji i Mielenia Siarki z wyłączeniem takich miejsc takich jak przebieralnie, łazienki i toalety.
 • dane monitoringu (jeżeli nie noszą znamion czynu zabronionego) są usuwane nie później niż po 30 dniach od daty zarejestrowania,
 • podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do przebywania na terenie strzeżonym Spółki.

 

DLA OSÓB FIZYCZNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSPARCIE FINANSOWE:
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) informujemy, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych są ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z o. o z siedzibą w Tarnobrzegu (39-400), ul. Chemiczna 3, zwane dalej Spółką,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z rozpatrzeniem przez Zarząd Spółki prośby o wsparcie finansowe,
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
 • podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do realizacji rozpatrzenia prośby.