1. Informacje o OSD ZCh "Siarkopol" TARNOBRZEG

ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z o.o. prowadzą działalność w zakresie obrotu i dystrybucji energii elektrycznej na terenie zabudowy przemysłowej, znajdującej się na obszarze miasta Tarnobrzeg i gminy Nowa Dęba.

Na terenie objętym tą działalnością znajduje się także część Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, zarządzanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.

Na prowadzoną działalność posiadamy następujące koncesje, wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

 • w zakresie obrotu energią elektryczną – koncesja nr OEE/307/3473/W/2/2001/AS z późn. zm.,
 • w zakresie dystrybucji energii elektrycznej – koncesja nr DEE/243/3473/W/2/2001/AS z późn. zm.

Działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej prowadzimy za pomocą sieci 30kV, 6kV oraz sieci rozdzielczej niskiego napięcia. Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPE-4711-88(7)/2012/3473/ŁG ZAKŁADY CHEMICZNE "Siarkopol" TARNOBRZEG sp. z o.o. od dnia 01.09.2012 r. zostały wyznaczone na operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na własnej sieci.

2. Aktualności / Informacje

Telefony kontaktowe osób odpowiedzialnych za prowadzenie ruchu sieci elektroenergetycznej:

w dni robocze od 7:00 do 15:00:

 • Robert Kuśmierek, tel. 609 480 452,
 • Witold Kaczor, tel. 609 480 451,
 • Jacek Zelik, tel. 609 595 377,

całodobowo:

 • Dyżurny elektryk, tel. 601 060 698.

Telefony kontaktowe osób odpowiedzialnych za rozliczenia usług dystrybucyjnych i sprzedaży energii elektrycznej:

w dni robocze od 7:00 do 15:00:

 • Mirosław Ślęzak, tel. 15 856 5505,
 • Marek Partyka, tel. 15 856 5507.

Reklamacje w formie pisemnej należy wysyłać na adres:

ZAKŁADY CHEMICZNE "Siarkopol" TARNOBRZEG sp. z o.o. 
ul. Chemiczna 3 
39-400 Tarnobrzeg 

Poczta elektroniczna: OSD.EE@ZChSiarkopol.pl

Fax: 15 822 9797

 

Informacja dotycząca struktury paliw zużytych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedawanej przez ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z o.o. w roku 2017.

Wyżej wymieniona struktura przedstawia się następująco:

 • źródła odnawialne – 12,72%, w tym:
  • biomasa – 3,28%,
  • energetyka wiatrowa – 8,44%,
  • energia słoneczna – 0,02%,
  • duża energetyka wodna – 0,85%,
  • mała energetyka wodna – 0,13%,
 • węgiel kamienny – 20,06%,
 • węgiel brunatny – 64,17%,
 • gaz ziemny – 2,80%,
 • inne źródła – 0,25%.  

Informacje o wpływie wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej w roku 2017 na środowisko znajdują się na stronie internetowej  www.pge-obrot.pl.

Lista sprzedawców energii elektrycznej, z którymi ZAKŁADY CHEMICZNE "Siarkopol" TARNOBRZEG sp. z o. o. zawarły umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.

Informacja dotycząca podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV oraz o wartości dostępnej mocy przyłączeniowej dla tych źródeł (zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne art. 7, ust. 8l pkt. 1).

Podmioty ubiegające się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV (zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne art. 7, ust. 8l pkt. 1).

Wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł przyłączanych do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV (zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne art. 7, ust. 8l pkt. 2).

3. IRiESD

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej elektroenergetycznej ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH "Siarkopol" TARNOBRZEG sp. z o.o. zatwierdzona – po zakończeniu procesu konsultacji – decyzją Zarządu spółki w dniu 11.12.2013 r. i przyjęta do stosowania od dnia 11.12.2013 r.

Raport z konsultacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD).

Karta Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej elektroenergetycznej ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z o.o. zatwierdzona – po zakończeniu procesu konsultacji – decyzją Zarządu spółki w dniu 30.03.2016 r. i przyjęta do stosowania od dnia 01.04.2016 r.

Raport z konsultacji Karty Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Karta Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej elektroenergetycznej ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z o.o. zatwierdzona – po zakończeniu procesu konsultacji – decyzją Zarządu spółki w dniu 30.05.2017 r. i przyjęta do stosowania od dnia 30.05.2017 r.

Raport z konsultacji Karty Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 i ust. 8b ustawy - Prawo energetyczne przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD).

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 15 lutego 2019 r. pocztą elektroniczną na adres: OSD.EE@ZChSiarkopol.pl . W tytule wiadomości prosimy wpisywać: Uwagi do karty aktualizacji IRiESD.

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z o.o. pełniąca funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami, dokona zatwierdzenia aktualizacji instrukcji ze zmianami wynikającymi z uwzględnionych uwag. Wraz z publikacją nowej karty aktualizacji zostaną udostępnione informacje o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia.

5. Zmiana sprzedawcy

Procedura zmiany sprzedawcy obowiązująca w ZAKŁADACH CHEMICZNYCH "Siarkopol" TARNOBRZEG sp. z o. o.

6. Planowane wyłączenia
8. Informacje o sprzedawcy zobowiązanym

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DZO.WKP.492.30.109.2018.GMi1 z dnia 26 października 2018 r. wyznaczył z urzędu na okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. przedsiębiorstwo energetyczne PGE Obrót S.A. sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego ZAKŁADY CHEMICZNE “Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z o.o.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DZO.WKP.492.40.168.2017.TPr z dnia 13 października 2017 r. wyznaczył z urzędu na okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. przedsiębiorstwo energetyczne: ZAKŁADY CHEMICZNE “Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z o.o. sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego: ZAKŁADY CHEMICZNE Siarkopol TARNOBRZEG sp. z o.o.