ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z o.o., ul. Chemiczna 3, 39-400 Tarnobrzeg ogłaszają przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż kotła parowego WP-2.

Przedmiot przetargu  Kocioł parowy WP-2

Dane ogólne

– wytwórca, LOOS,

– model, UL-S 1250

– nr fabryczny 109388,

– numer inwentarzowy 3100012,

– przebieg 15 303 mtg,

– rok produkcji 2011.

 

Parametry techniczne

Wymiary

– długość 6 m,

– szerokość 4 m,

– wysokość 3 m.

– Moc kotła 662 kW,

– Max wydajność 1000 kg/h,

– Ciśnienie dopuszczalne 10,00 bar,

– Temperatura pary dopuszczalna 184 °C,

– Objętość całkowita kotła 2320 l.

 

Wyposażenie

 1. Palnik gazowy marathon „Dreizler” Nr 1138230,(Zawór bezpieczeństwa Nr 300128259).
 2. Moduł wody LOOS WSM-T 2000.
 3. Stacja uzdatniania wody, zmiękczacz wody szt.1.
 4. Stacja pomiarowa gazu nr 802/2011, rok produkcji 2011.
 5. Przyłącz wody pitnej, energii elektrycznej.
 6. Wewnętrzne rurociągi wody, gazu (od stacji pomiarowej do kotła długości ok. 6,0 m) i parowe.
 7. Instalacja detekcji gazu.
 8. Instalacja elektryczna (zasilająca, oświetlenie i inne). Przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
 9. Instalacja odgromowa i uziemienie.
 10. Instalacja wentylacyjna (czerpnie, wywietrzak).
 11. Komin szt.1 z instalacją odprowadzania spalin (wys. ok. 8,2 m, Dw 300).

Stan techniczny

Stan kotła dobry, był wykorzystywany na bieżące potrzeby produkcyjne.

Znajduje się w pełnej gotowości do eksploatacji do chwili zakupu (woda, prąd i gaz nie odcięte od sieci technologicznej).

Badania UDT ważne do 29.02.2024 roku.

Ślady korozji w związku z pracą w środowisku aktywnym.

Urządzenie przeznaczone do wytwarzania pary nasyconej i przegrzanej, jest sterowane w pełni automatycznie.

Sprzedający nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte oraz za ewentualne skutki wynikające z nieprawidłowego demontażu, załadunku i transportu przedmiotu sprzedaży.

Zdjęcia ww. kotła parowego w załączeniu.

Demontaż, załadunek, transport na ryzyko i koszt Kupującego.

 

Cena wywoławcza

Cena wywoławcza netto 115.000,00 zł +23% VAT (cena brutto 141 450,00 PLN).

 

Obowiązki Oferentów

Każdy potencjalny Oferent zobowiązany jest do obejrzenia kotła parowego (dokonania wizji w miejscu gdzie znajduje się kotłownia), celem prawidłowego ustalenia ceny ofertowej oraz zapoznania się i akceptacji treści Regulaminu Zbywania Składników Aktywów Trwałych Spółki – Zakłady Chemiczne „Siarkopol” Tarnobrzeg Sp. z o.o. [zwany dalej regulaminem], przed przystąpieniem do przetargu, opublikowanego na stronie internetowej sprzedawcy www.zchsiarkopol.pl.

 

Wymogi formalne dokumentów składanych przez Oferenta

Każdy z oferentów zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności w przygotowaniu swojej oferty zgodnie z treścią ogłoszenia i regulaminu oraz złożenia następujących dokumentów:

 1. Pisemnej oferty z datą jej sporządzenia, pełnymi danymi oferenta, i wskazaną oferowaną ceną netto wyższą od ceny wywoławczej (wraz z wszystkimi dołączonymi do niej załącznikami) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg – kocioł parowy WP-2”, NIE OTWIERAĆ !!!

 

Oferty można składać w siedzibie Sprzedającego (pokój 101) w terminie do 20.11.2023 roku do godziny 14:00 lub wysłać pocztą na adres Sprzedawcy (decyduje data wpływu do kancelarii).

 1. Oferta oraz niżej wymienione załączniki muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta:

2.1. Załącznik nr 2 – Oświadczenie oferenta,

2.2. Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych do Regulaminu zbywania składników aktywów trwałych spółki pod firmą ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. które stanowią załączniki do niniejszego postępowania oraz są udostępnione na stronie internetowej sprzedawcy www.zchsiarkopol.pl .

 1. Dowodu zapłaty wymaganego wadium do oferty.
 2. Odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji potwierdzające umocowanie osoby/osób podpisujących ofertę.

 

Wadium

Przystępujący do przetargu obowiązany jest do wpłacenia wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej brutto, tj. 14 145,00 PLN (słownie: czternaście tysięcy sto czterdzieści pięć złotych brutto) na konto PKO BP O/Tarnobrzeg nr 85 1020 4913 0000 9702 0010 1501, w terminie do dnia 17.11.2023 r. do godz. 14:00. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazany rachunek bankowy Spółki. Na dowodzie wpłaty w tytule przelewu należy umieścić informację: „Wadium, przetarg – kocioł parowy WP-2”.

Dodatkowe warunki przetargu

 1. Termin związania ofertą nie może być krótszy niż do dnia 20.12.2023 roku.
 2. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi do dnia 24.11.2023 roku.
 3. Kocioł parowy WP2 można oglądać w siedzibie Sprzedającego w dniach od 06.11.2023 do 17.11.2023 roku w dni robocze w godz. 8:00- 13:00, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod numerem 691 080 565 lub 609 716 001.

 

Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zatrzymania wadium jeżeli żaden z oferentów nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

Wadium zostanie również zatrzymane jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy kupna w wyznaczonym przez Sprzedającego terminie. Wadium wpłacone przez Oferentów, których oferty nie zostały przyjęte zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a Oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta zostanie zarachowane na poczet ceny.

 

Zapłata ceny

Oferent, którego oferta została wybrana, jest zobowiązany do zapłaty całej ceny sprzedaży najpóźniej na dwa dni robocze przed terminem zawarcia umowy przeniesienia własności i odbioru kotła w terminie uzgodnionym przez strony jednak nie później niż do 30.11.2023 roku. .

Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie postępowania ofertowego na każdym etapie, bez podania przyczyny.

Informacje dotyczące postępowania ofertowego udzielane będą pod tel. 15 856 58 70 lub

15 856 58 65 – dane handlowe, tel. 691 080 565, 609 716 001 – dane techniczne.

 

Załączniki nr 2 i 3 do przetargu