Odpowiedzialny biznes

Kodeks Etyczny

Funkcjonowanie ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. oparte jest na zasadach etyki. Dążąc do zapewnienia wysokiej jakości wyrobów, produktów i usług zachowywane są właściwe relacje z pracownikami, kontrahentami oraz pozostałymi interesariuszami Spółki. Niniejszy Kodeks Postępowania Etycznego określa kierunek działań Spółki, które służą kształtowaniu postaw naszych pracowników, jak również prezentuje sposób współpracy z najbliższym otoczeniem Spółki.
Kodeks Postępowania Etycznego skierowany jest do wszystkich pracowników, współpracowników, partnerów biznesowych, kontrahentów oraz interesariuszy ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o.

Kodeks Postępowania Etycznego ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o.


Sponsoring

Spółki Grupy Kapitałowej „Siarkopol” Tarnobrzeg prowadzą działalność sponsoringową w formie sponsoringu finansowego, usługowego lub rzeczowego. Aktywność sponsoringowa ma na celu promocję oraz wzmocnienie marki i wizerunku całej Grupy, a także poszczególnych Spółek będących jej Członkami.

Celami Grupy w działalności sponsoringowej są przede wszystkim:

  • upowszechnianie i wzmacnianie marki „Siarkopol” TARNOBRZEG poprzez zwiększenie stopnia jej znajomości, rozpoznawalności i zasięgu oddziaływania,
  • budowa pozytywnego wizerunku Grupy, jako trwałego i stabilnego podmiotu gospodarczego,
  • dotarcie z przekazem do kluczowych interesariuszy Grupy, pozyskanie nowych kręgów klientów,
  • wsparcie działań promocyjno –handlowych,
  • odróżnianie Grupy oraz jej Członków od konkurencji,
  • pozyskanie uznania i sympatii opinii publicznej.

Podmiot wnioskujący do Grupy o objęcie działaniami sponsoringowymi, składa pisemny wniosek o sponsoring, który powinien zawierać co najmniej informacje wskazane w Załączniku Nr 1.

Załącznik Nr 1 (sponsoring)

Załącznik Nr 2 (darowizna)