Informacje o OSD ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o.

ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. prowadzą działalność w zakresie obrotu i dystrybucji paliwa gazowego sieciami średniego i niskiego ciśnienia na terenie zabudowy przemysłowej, znajdującej się na obszarze miasta Tarnobrzeg i gminy Nowa Dęba.

Na terenie objętym tą działalnością znajduje się także część Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, zarządzanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.

Na prowadzoną działalność posiadamy następujące koncesje, wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

  • w zakresie obrotu paliwami gazowymi – koncesja nr OPG/67/3473/W/2/2001/AS z późn. zm.,
  • w zakresie dystrybucji paliw gazowych – koncesja nr PPG/67/3473/W/2/2001/AS z późn. zm.

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPE-4721-28(12)/2012/3473/ŁG ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z o.o. od dnia 01.03.2013 r. zostały wyznaczone na operatora systemu dystrybucyjnego gazowego na własnej sieci.

Aktualności

Telefony kontaktowe osób odpowiedzialnych za prowadzenie ruchu sieci gazowej:

w dni robocze od 7:00 do 15:00:

  • Mirosław Kwapisz, tel. 609 498 834,
  • Zbigniew Kozioł, tel. 15 856 5522,

całodobowo:

  • Dyżurny, tel. 691 477 909,
  • Dyspozytor, tel. 15 856 5500, 15 856 5555, 605 897 851.

Telefony kontaktowe osób odpowiedzialnych za rozliczenia usług dystrybucyjnych i sprzedaży paliwa gazowego:

w dni robocze od 7:00 do 15:00:

  • Mirosław Ślęzak, tel. 15 856 5505,
  • Marek Partyka, tel. 15 856 5507.

Reklamacje w formie pisemnej należy wysyłać na adres:

ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o.
ul. Chemiczna 3
39-400 Tarnobrzeg

Poczta elektroniczna: OSD.GAZ@ZChSiarkopol.pl

Fax: 15 822 9797

Plan wprowadzenia ograniczeń w poborze gazu ziemnego.

Cena referencyjna gazu (CRG).

Średniomiesięczne ciepło spalania (HS).

Przeciętne zużycie gazu ziemnego wysokometanowego 2022


IRiESD

ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z o.o. pełniące funkcję operatora systemu dystrybucyjnego gazowego na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję paliw gazowych informują, że z dniem 02.04.2021 r. wchodzi w życie nowa Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej gazowej (zwana dalej „IRiESD”).

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej określa szczegółowe warunki korzystania z sieci dystrybucyjnej oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci dystrybucyjnej, a także zasady bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarządzania ograniczeniami systemowymi.

Stosownie do powyższego, z dniem 01.04.2021 r. przestaje obowiązywać dotychczasowa Instrukcja Ruchu i Eksploatacji ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z o.o.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

Raport z konsultacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD).

Karta Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej gazowej ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z o.o. zatwierdzona – po zakończeniu procesu konsultacji – decyzją Zarządu spółki w dniu 31.05.2023 r. i przyjęta do stosowania od dnia 31.05.2023 r.

Karta Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Raport z konsultacji Karty Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Karta Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej gazowej ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z o.o. zatwierdzona – po zakończeniu procesu konsultacji – decyzją Zarządu spółki w dniu 27.03.2024 r. i przyjęta do stosowania od dnia 27.03.2024 r.

Karta Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Raport z konsultacji Karty Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Tekst jednolity IRiESD ZCH „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. uwzględniający zmiany wprowadzone:
– Kartą Aktualizacji nr 1/2023 zatwierdzoną dnia 31.05.2023 r.
– Kartą Aktualizacji nr 1/2024 zatwierdzoną dnia 27.03.2024 r.

IRiESD ZCh Siarkopol – tekst jednolity


Dokumenty do pobrania
Lista sprzedawców paliw gazowych

Lista sprzedawców paliw gazowych, z którymi ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z o.o. zawarła umowę o świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych.

Lista sprzedawców paliw gazowych


Sprzedaż rezerwowa

ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o., działając na podstawie art. 5aa ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.), publikuje aktualną listę sprzedawców, którzy oferują sprzedaż rezerwową paliw gazowych odbiorcom końcowym przyłączonym do jej sieci dystrybucyjnej, wraz z informacją o adresach ich stron internetowych, na których zostały opublikowane oferty sprzedaży rezerwowej.

Lista sprzedawców rezerwowych paliw gazowych

Cennik sprzedaży rezerwowej gazu ziemnego


Sprzedaż z urzędu

ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o., działając na podstawie art.9c ust. 1b pkt 5 lit. f ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.), informuje, że na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego gazowego ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. rolę sprzedawcy z urzędu pełni ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Chemiczna 3, 39-400 Tarnobrzeg.