OSD Gaz

Informacje o OSD ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o.

ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. prowadzą działalność w zakresie obrotu i dystrybucji paliwa gazowego sieciami średniego i niskiego ciśnienia na terenie zabudowy przemysłowej, znajdującej się na obszarze miasta Tarnobrzeg i gminy Nowa Dęba.

Na terenie objętym tą działalnością znajduje się także część Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, zarządzanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.

Na prowadzoną działalność posiadamy następujące koncesje, wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

  • w zakresie obrotu paliwami gazowymi – koncesja nr OPG/67/3473/W/2/2001/AS z późn. zm.,
  • w zakresie dystrybucji paliw gazowych – koncesja nr PPG/67/3473/W/2/2001/AS z późn. zm.

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPE-4721-28(12)/2012/3473/ŁG ZAKŁADY CHEMICZNE “Siarkopol" TARNOBRZEG sp. z o.o. od dnia 01.03.2013 r. zostały wyznaczone na operatora systemu dystrybucyjnego gazowego na własnej sieci.

Aktualności / Informacje

Telefony kontaktowe osób odpowiedzialnych za prowadzenie ruchu sieci gazowej:

w dni robocze od 7:00 do 15:00:

  • Mirosław Kwapisz, tel. 609 498 834,
  • Zbigniew Kozioł, tel. 15 856 5522,

całodobowo:

  • Dyżurny, tel. 691 477 909,
  • Dyspozytor, tel. 15 856 5500, 15 856 5555, 605 897 851.

Telefony kontaktowe osób odpowiedzialnych za rozliczenia usług dystrybucyjnych i sprzedaży paliwa gazowego:

w dni robocze od 7:00 do 15:00:

  • Mirosław Ślęzak, tel. 15 856 5505,
  • Marek Partyka, tel. 15 856 5507.

Reklamacje w formie pisemnej należy wysyłać na adres:

ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o.
ul. Chemiczna 3
39-400 Tarnobrzeg

Poczta elektroniczna: OSD.GAZ@ZChSiarkopol.pl

Fax: 15 822 9797

Plan wprowadzenia ograniczeń w poborze gazu ziemnego.

Cena referencyjna gazu (CRG).

Średniomiesięczne ciepło spalania (HS).

IRiESD

ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. pełniące funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elek-troenergetycznego na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję paliw gazowych informują, że z dniem 25.03.2019 r. wchodzi w życie nowa Instrukcja Ruchu i Eks-ploatacji Sieci Dystrybucyjnej gazowej (zwana dalej „IRiESD”).

Informujemy również, iż zgodnie z art. 9g ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755, z późn. zm.), Za-kłady Chemiczne „Siarkopol” Tarnobrzeg sp. z o.o. opraco-wały a następnie, w dniu 07.03.2019 r., zgłosiły do konsulta-cji projekt nowej IRiESD.

Raport z konsultacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD).


Do przedstawionego projektu nie zostały zgłoszone żadne uwagi, w związku z czym został on zatwierdzony przez Zarząd ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej określa szczegółowe warunki korzystania z sieci dystrybucyjnej oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci dystrybucyjnej, a także zasady bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarządzania ograniczeniami systemowymi.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.


Stosownie do powyższego, z dniem 24.03.2019 r. prze-staje obowiązywać dotychczasowa Instrukcja Ruchu i Eksploatacji ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o.