Informacje o OSD ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol" TARNOBRZEG Sp. z o.o.

ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. prowadzą działalność w zakresie obrotu i dystrybucji energii elektrycznej na terenie zabudowy przemysłowej, znajdującej się na obszarze miasta Tarnobrzega i gminy Nowa Dęba.
Na terenie objętym tą działalnością znajduje się także część Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, zarządzanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.

Na prowadzoną działalność posiadamy koncesje, wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

 • w zakresie obrotu energią elektryczną – koncesja nr OEE/307/3473/W/2/2001/AS z późn. zm.,
 • w zakresie dystrybucji energii elektrycznej – koncesja nr DEE/243/3473/W/2/2001/AS z późn. zm.

Działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej prowadzimy za pomocą sieci 30kV, 6kV oraz sieci rozdzielczej niskiego napięcia. Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPE-4711-88(7)/2012/3473/ŁG ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. od 1 września 2012 r. pełnią funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na własnej sieci.

Aktualności

Telefony kontaktowe osób odpowiedzialnych za prowadzenie ruchu sieci elektroenergetycznej:

w dni robocze od 7:00 do 15:00:

 • Robert Kuśmierek, tel. 609 480 452,
 • Witold Kaczor, tel. 609 480 451,
 • Jacek Zelik, tel. 609 595 377,

całodobowo:

 • Dyżurny elektryk, tel. 601 060 698.

Telefony kontaktowe osób odpowiedzialnych za rozliczenia usług dystrybucyjnych i sprzedaży energii elektrycznej:

w dni robocze od 7:00 do 15:00:

 • Mirosław Ślęzak, tel. 15 856 5505,
 • Marek Partyka, tel. 15 856 5507.

Reklamacje w formie pisemnej należy wysyłać na adres:

ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o.
ul. Chemiczna 3
39-400 Tarnobrzeg

Poczta elektroniczna: OSD.EE@ZChSiarkopol.pl

Fax: 15 822 9797

Informacja dotycząca struktury paliw zużytych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedawanej przez ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. w roku 2023.

Wyżej wymieniona struktura przedstawia się następująco:

 • źródła odnawialne – 27,47%, w tym:
  • biomasa/biogaz – 3,45%,
  • energetyka wiatrowa – 11,23%,
  • energia słoneczna – 10,83%,
  • duża energetyka wodna – 1,67%,
  • mała energetyka wodna – 0,29%,
 • węgiel kamienny – 36,08%,
 • węgiel brunatny – 27,07%,
 • gaz ziemny – 9,05%,
 • inne źródła – 0,33%.

Informacje o wpływie wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej w roku 2023 na środowisko znajdują się na stronie internetowej www.pge-obrot.pl.

Informujemy, że od dnia 1 grudnia 2020 r. zapewniamy odbiorcom końcowym możliwość dostępu do informacji w zakresie rozliczeń w postaci elektronicznej oraz do faktur elektronicznych. Dla celów realizacji dostępu do informacji w formie elektronicznej prosimy korzystać z adresu poczty elektronicznej RWrona@zchsiarkopol.pl Informacje będą udzielane na zapytanie kierowane z adresów poczty elektronicznej ujawnionych w treści wiążących strony umów lub w innej formie potwierdzonych pomiędzy stronami. Odbiorcy zainteresowani uzyskiwaniem faktur elektronicznych muszą zaakceptować stosowanie tej formy sporządzania faktur. Dodatkowych informacji w zakresie dostępu do informacji o rozliczeniach w postaci elektronicznej oraz do faktur elektronicznych udzielamy na bieżąco pod numerem telefonu: +48 15 856 58 60.

Podmioty ubiegające się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV (zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne art. 7, ust. 8l pkt. 1).

Podmioty ubiegające się I 2024

Wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł przyłączanych do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV (zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne art. 7, ust. 8l pkt. 2).

Dostępna moc I 2024

Przeciętne zużycie energii elektrycznej dla danej grupy taryfowej odbiorców

Przeciętne zużycie energii elektrycznej 2023


Informacje o środkach poprawy efektywności energetycznej

Niniejszym Przedsiębiorstwo ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” Tarnobrzeg Sp. z o.o. informuje swoich odbiorców o miejscu, w którym są dostępne informacje o środkach poprawy efektywności energetycznej.

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, wprowadziło nowy obowiązek informacyjny dla sprzedawców energii elektrycznej – dotychczasowe przepisy dotyczące struktury paliw rozszerza się o informacje z zakresu efektywności energetycznej. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym do 31 marca sprzedawca energii elektrycznej musi przekazać odbiorcom również informacje o miejscu, w którym są dostępne informacje o środkach poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej oraz charakterystykach technicznych efektywnych energetycznie urządzeń (§37 ust. 1 pkt 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania  systemu elektroenergetycznego).

Zgodnie z tą ustawą środkami poprawy efektywności energetycznej są:

 • realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;
 • nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
 • wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja;
 • realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2020 r. poz. 22, 284, 412 i 2127 oraz z 2021 r. poz. 11);
 • wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. z 2020 r. poz. 634);
 • realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Realizując powyższy obowiązek, Przedsiębiorstwo ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. publikujemy wprowadzony rozporządzeniem z dnia 11 listopada 2020 r. załącznik nr 3, informujący o miejscu w którym są informacje w zakresie wymienionych środków poprawy efektywności energetycznej. Na wskazanych stronach znajdują się zebrane odnośniki do regulacji prawnych krajowych i unijnych, na podstawie których odbiorca może uzyskać pełną wiedzą w zakresie danego środka poprawy efektywności energetycznej.

Załącznik nr 3


IRiESD

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej elektroenergetycznej ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. zatwierdzona – po zakończeniu procesu konsultacji – decyzją Zarządu spółki w dniu 21.07.2021 r. i przyjęta do stosowania od dnia 22.07.2021 r.

IRiESD ZCH „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o.

Raport z konsultacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD)

Karta Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej elektroenergetycznej ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z o.o. zatwierdzona – po zakończeniu procesu konsultacji – decyzją Zarządu spółki w dniu 10.03.2022 r. i przyjęta do stosowania od dnia 10.03.2022 r.

Karta Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Raport z konsultacji Karty Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Karta Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej elektroenergetycznej ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z o.o. zatwierdzona – po zakończeniu procesu konsultacji – decyzją Zarządu spółki w dniu 18.04.2023 r. i przyjęta do stosowania od dnia 18.04.2023 r.

Karta Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Raport z konsultacji Karty Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Karta Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej elektroenergetycznej ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z o.o. zatwierdzona – po zakończeniu procesu konsultacji – decyzją Zarządu spółki w dniu 11.08.2023 r. i przyjęta do stosowania od dnia 11.08.2023 r.

Karta Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Raport z konsultacji Karty Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Karta Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej elektroenergetycznej ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z o.o. zatwierdzona – po zakończeniu procesu konsultacji – decyzją Zarządu spółki w dniu 20.09.2023 r. i przyjęta do stosowania od dnia 20.09.2023 r.

Karta Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Raport z konsultacji Karty Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Karta Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej elektroenergetycznej ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z o.o. zatwierdzona – po zakończeniu procesu konsultacji – decyzją Zarządu spółki w dniu 22.11.2023 r. i przyjęta do stosowania od dnia 22.11.2023 r.

Karta Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Raport z konsultacji Karty Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Karta Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej elektroenergetycznej ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z o.o. zatwierdzona – po zakończeniu procesu konsultacji – decyzją Zarządu spółki w dniu 09.01.2024 r. i przyjęta do stosowania od dnia 09.01.2024 r.

Karta Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Raport z konsultacji Karty Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Tekst jednolity IRiESD ZCH „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. uwzględniający zmiany wprowadzone:
– Kartą Aktualizacji nr 1/2022 zatwierdzoną dnia 10.03.2022 r.
– Kartą Aktualizacji nr 1/2023 zatwierdzoną dnia 18.04.2023 r.
– Kartą Aktualizacji nr 2/2023 zatwierdzoną dnia 11.08.2023 r.
– Kartą Aktualizacji nr 3/2023 zatwierdzoną dnia 20.09.2023 r
– Kartą Aktualizacji nr 4/2023 zatwierdzoną dnia 22.11.2023 r.
– Kartą Aktualizacji nr 5/2023 zatwierdzoną dnia 09.01.2024 r.

IRiESD ZCh Siarkopol – tekst jednolity

Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 i ust. 8b ustawy – Prawo energetyczne przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD nr 1/2024.
Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do 10.06.2024 r. pocztą elektroniczną na adres: OSD.EE@zchsiarkopol.pl . W tytule wiadomości prosimy wpisywać: Uwagi do karty aktualizacji IRiESD.
Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.
Jako Operator Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami, dokonamy zatwierdzenia aktualizacji instrukcji ze zmianami wynikającymi z uwzględnionych uwag. Wraz z publikacją nowej karty aktualizacji zostaną udostępnione informacje o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia.

Karta Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Formularz zgłaszania uwag

DOKUMENT WYJAŚNIAJĄCY do Karty Aktualizacji nr 1/2024Zmiana sprzedawcy

Procedura zmiany sprzedawcy obowiązująca w ZAKŁADACH CHEMICZNYCH „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o.


Planowane wyłączeniaInformacje o sprzedawcy zobowiązanym

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DZO.WKP.496.3.48.2023.MKa3 z dnia 25 października 2023 r. wyznaczył z urzędu na okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. przedsiębiorstwo energetyczne PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego ZAKŁADY CHEMICZNE “Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DZO.WKP.496.4.172.2022.PKr z dnia 24 października 2022 r. wyznaczył z urzędu na okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. przedsiębiorstwo energetyczne PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego ZAKŁADY CHEMICZNE “Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o.Kodeksy sieci

Kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG)

Wdrożenie wymogów wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE)

2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC-RfG)

Kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG)  (EE Kodeks Wytwórczy)


Wdrożenie wymogów wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE)

2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru

(NC DC)

 • Wykaz informacji i dokumentów, które należy przedstawić, a także wymogi, które mają być spełnione przez właściciela instalacji odbiorczej, OSD lub OZSD, w ramach procesu zapewniania zgodności (EE wykaz informacji i dokumentow NC DC)
 • Procedura testowania systemów dystrybucyjnych przyłączonych do systemu innego niż przesyłowy wraz z podziałem obowiązków między OSDn a właściwym operatorem systemu na potrzeby testów oraz warunki i procedury dotyczące wykorzystania odpowiednich certyfikatów sprzętu (EE procedura testowania NC DC)
 • Procedura objęcia istniejącego systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu innego niż system przesyłowy wymogami NC DC w przypadku modernizacji lub wymiany urządzeń (EE procedura objęcia istniejącego systemu NC DC)
 • Procedura pozwolenia na użytkowanie: (EE procedura pozwolenia na użytkowanie NC DC)
 1. a) instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego;
 2. b) instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego;
 3. c) systemów dystrybucyjnych, w tym zamkniętych systemów

dystrybucyjnych;

 1. d) jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą

lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji

zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i OSP

 • Dokument instalacji przyłączenie jednostki odbiorczej wykorzystywanej do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny na napięciu 1000 v lub niższym do sieci elektroenergetycznej (EE dokument instalacji NC DC)
 • Powiadomienie o zaprzestaniu oferowania usług regulacji zapotrzebowania oraz/lub o trwałej likwidacji jednostki odbiorczej umożliwiającej regulację zapotrzebowania (EE powiadomienie o zaprzestaniu oferowania usług NC DC)

Wdrożenie wymogów wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączania do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego

(NC HVDC)

 • Wykaz informacji i dokumentów, które należy przedstawić, a także wymogi, które mają być spełnione przez właściciela systemu HVDC lub właściciela modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego, w ramach procesu zapewniania zgodności (EE wykaz informacji i dokumentów NC HVDC)

Lista sprzedawców energii elektrycznej

Lista sprzedawców energii elektrycznej, z którymi ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. zawarły umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.

Lista sprzedawców energii elektrycznej


Sprzedaż rezerwowa

ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o., działając na podstawie art. 5aa ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.), publikuje aktualną listę sprzedawców, którzy oferują sprzedaż rezerwową energii elektrycznej odbiorcom końcowym przyłączonym do jej sieci dystrybucyjnej, wraz z informacją o adresach ich stron internetowych, na których zostały opublikowane oferty sprzedaży rezerwowej.

Lista sprzedawców rezerwowych energii elektrycznej

Aktualne ceny za usługi sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej świadczone przez ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. znajdują się w taryfie dla obrotu energią elektryczną na stronie www.zchsiarkopol.pl w zakładce OSD Energia elektryczna.


Sprzedaż z urzędu

ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o., działając na podstawie art.9c ust. 3 pkt 9a lit. f ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.), informuje, że na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego Zakłady Chemiczne „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. rolę sprzedawcy z urzędu pełni ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Chemiczna 3, 39-400 Tarnobrzeg.


Rejestr magazynów energii

Zgodnie z art. 43g ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne operator systemu elektroenergetycznego prowadzi, w postaci elektronicznej, rejestr magazynów energii elektrycznej przyłączonych do jego sieci, stanowiących jej część lub wchodzących w skład jednostki wytwórczej lub instalacji odbiorcy końcowego przyłączonej do jego sieci, zgodnie z wzorem określonym w przepisach wykonawczych.

W przypadku gdy właściwym do dokonania wpisu do rejestru magazynów energii elektrycznej może być więcej niż jeden operator systemu elektroenergetycznego, wpisu do tego rejestru dokonuje operator wybrany przez posiadacza magazynu energii elektrycznej.

Wpisowi do rejestru magazynów energii elektrycznej podlegają magazyny energii elektrycznej o łącznej mocy zainstalowanej większej niż 50 kW.

Operator systemu elektroenergetycznego jest obowiązany wpisać magazyn energii elektrycznej do rejestru magazynów energii elektrycznej w terminie 14 dni od dnia oddania tego magazynu do eksploatacji lub otrzymania informacji przekazanej przez posiadacza magazynu.

Gdy magazyn energii elektrycznej wchodzi w skład jednostki wytwórczej lub instalacji odbiorcy końcowego przyłączonej do sieci danego operatora systemu elektroenergetycznego, posiadacz tego magazynu jest obowiązany przekazać temu operatorowi informację zawierającą określone dane w terminie 7 dni od dnia oddania tego magazynu do eksploatacji.

Rejestr magazynów energii elektrycznej zawiera:

 1. oznaczenie posiadacza magazynu energii elektrycznej, w tym:
  1. imię i nazwisko albo nazwę wraz z oznaczeniem formy prawnej posiadacza magazynu energii elektrycznej,
  2. miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, siedzibę oraz jej adres,
  3. numer PESEL albo numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;
 2. oznaczenie magazynu energii elektrycznej zawierające:
  1. określenie technologii wykorzystywanej do magazynowania energii elektrycznej,
  2. dane dotyczące łącznej mocy zainstalowanej magazynu energii elektrycznej określonej w kW,
  3. dane dotyczące pojemności magazynu energii elektrycznej określonej w kWh,
  4. sprawność magazynu energii elektrycznej,
  5. maksymalną moc ładowania wyrażoną w kW,
  6. maksymalną moc rozładowania wyrażoną w kW,
  7. miejsce przyłączenia magazynu energii elektrycznej,
  8. wskazanie, czy magazyn energii elektrycznej stanowi część jednostki wytwórczej lub instalacji odbiorcy końcowego;
 3. tytuł prawny do posiadanego magazynu energii elektrycznej.

Rejestr magazynów energii elektrycznej jest jawny i udostępniany przez operatora systemu elektroenergetycznego na jego stronie internetowej, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, które zastrzegł posiadacz magazynu energii elektrycznej, lub podlegających ochronie danych osobowych.

Posiadacz magazynu energii elektrycznej powiadamia operatora systemu elektroenergetycznego o wszelkiej zmianie danych zawartych w rejestrze w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych. Operator systemu elektroenergetycznego jest obowiązany do zaktualizowania tych danych w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia.

Informacje przygotowane na podstawie wzoru informacji (o której mowa w art. 43g ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne) mogą Państwo przesłać do nas za pomocą poczty elektronicznej lub przesłać na nasz adres korespondencyjny.

Rejestr magazynów energii – do pobrania.

Wzór informacji, o której mowa w art. 43g ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne – do pobrania.