OSD Energia elektryczna

Informacje o OSD ZAKŁADY CHEMICZNE “Siarkopol" TARNOBRZEG Sp. z o.o.

ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. prowadzą działalność w zakresie obrotu i dystrybucji energii elektrycznej na terenie zabudowy przemysłowej, znajdującej się na obszarze miasta Tarnobrzega i gminy Nowa Dęba.
Na terenie objętym tą działalnością znajduje się także część Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, zarządzanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.

Na prowadzoną działalność posiadamy koncesje, wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

 • w zakresie obrotu energią elektryczną – koncesja nr OEE/307/3473/W/2/2001/AS z późn. zm.,
 • w zakresie dystrybucji energii elektrycznej – koncesja nr DEE/243/3473/W/2/2001/AS z późn. zm.

Działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej prowadzimy za pomocą sieci 30kV, 6kV oraz sieci rozdzielczej niskiego napięcia. Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPE-4711-88(7)/2012/3473/ŁG ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. od 1 września 2012 r. pełnią funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na własnej sieci.

Aktualności

Telefony kontaktowe osób odpowiedzialnych za prowadzenie ruchu sieci elektroenergetycznej:

w dni robocze od 7:00 do 15:00:

 • Robert Kuśmierek, tel. 609 480 452,
 • Witold Kaczor, tel. 609 480 451,
 • Jacek Zelik, tel. 609 595 377,

całodobowo:

 • Dyżurny elektryk, tel. 601 060 698.

Telefony kontaktowe osób odpowiedzialnych za rozliczenia usług dystrybucyjnych i sprzedaży energii elektrycznej:

w dni robocze od 7:00 do 15:00:

 • Mirosław Ślęzak, tel. 15 856 5505,
 • Marek Partyka, tel. 15 856 5507.

Reklamacje w formie pisemnej należy wysyłać na adres:

ZAKŁADY CHEMICZNE “Siarkopol" TARNOBRZEG Sp. z o.o.
ul. Chemiczna 3
39-400 Tarnobrzeg

Poczta elektroniczna: OSD.EE@ZChSiarkopol.pl

Fax: 15 822 9797

Informacja dotycząca struktury paliw zużytych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedawanej przez ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. w roku 2019.

Wyżej wymieniona struktura przedstawia się następująco:

 • źródła odnawialne – 3,78%, w tym:
  • biomasa – 1,00%,
  • energetyka wiatrowa – 1,93%,
  • energia słoneczna – 0,04%,
  • duża energetyka wodna – 0,78%,
  • mała energetyka wodna – 0,03%,
 • węgiel kamienny – 43,08%,
 • węgiel brunatny – 46,23%,
 • gaz ziemny – 6,68%,
 • inne źródła – 0,23%.

Informacje o wpływie wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej w roku 2019 na środowisko znajdują się na stronie internetowej www.pge-obrot.pl.

Informujemy, że od dnia 1 grudnia 2020 r. zapewniamy odbiorcom końcowym możliwość dostępu do informacji w zakresie rozliczeń w postaci elektronicznej oraz do faktur elektronicznych. Dla celów realizacji dostępu do informacji w formie elektronicznej prosimy korzystać z adresu poczty elektronicznej RWrona@zchsiarkopol.pl Informacje będą udzielane na zapytanie kierowane z adresów poczty elektronicznej ujawnionych w treści wiążących strony umów lub w innej formie potwierdzonych pomiędzy stronami. Odbiorcy zainteresowani uzyskiwaniem faktur elektronicznych muszą zaakceptować stosowanie tej formy sporządzania faktur. Dodatkowych informacji w zakresie dostępu do informacji o rozliczeniach w postaci elektronicznej oraz do faktur elektronicznych udzielamy na bieżąco pod numerem telefonu: +48 15 856 58 60.

Lista sprzedawców energii elektrycznej, z którymi ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. zawarły umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.

Lista sprzedawców energii elektrycznej

Podmioty ubiegające się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV (zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne art. 7, ust. 8l pkt. 1).

Podmioty ubiegające się IV 2020

Wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł przyłączanych do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV (zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne art. 7, ust. 8l pkt. 2).

Dostępna moc IV 2020

Przeciętne zużycie energii elektrycznej dla danej grupy przyłączeniowej odbiorców.

Przeciętne zużycie energii elektrycznej 2020

IRiESD

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej elektroenergetycznej ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. zatwierdzona – po zakończeniu procesu konsultacji – decyzją Zarządu spółki w dniu 11.12.2013 r. i przyjęta do stosowania od dnia 11.12.2013 r.

IRiESD ZCh „Siarkopol” TARNOBRZEG


Raport z konsultacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD).

IRiESD – raport z konsultacji


Karta Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej elektroenergetycznej ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. zatwierdzona – po zakończeniu procesu konsultacji – decyzją Zarządu spółki w dniu 30.03.2016 r. i przyjęta do stosowania od dnia 01.04.2016 r.

IRiESD Karta Aktualizacji


Raport z konsultacji Karty Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

IRiESD Karta Aktualizacji – Raport-2016


Karta Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej elektroenergetycznej ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. zatwierdzona – po zakończeniu procesu konsultacji – decyzją Zarządu spółki w dniu 30.05.2017 r. i przyjęta do stosowania od dnia 30.05.2017 r.

IRiESD Karta Aktualizacji.


Raport z konsultacji Karty Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

IRiESD Karta Aktualizacji – Raport-2017


Karta Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej elektroenergetycznej ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. zatwierdzona – po zakończeniu procesu konsultacji – decyzją Zarządu spółki w dniu 18.02.2019 r. i przyjęta do stosowania od dnia 18.02.2019 r.

Karta Aktualizacji IRiESD


Raport z konsultacji Karty Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

Raport z konsultacji Karty Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej


Karta Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej elektroenergetycznej ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. zatwierdzona – po zakończeniu procesu konsultacji – decyzją Zarządu spółki w dniu 01.04.2019 r. i przyjęta do stosowania od dnia 01.04.2019 r.

Karta Aktualizacji IRiESD


Raport z konsultacji Karty Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

Karta Aktualizacji – raport 2019


Karta Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej elektroenergetycznej ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z o.o. zatwierdzona – po zakończeniu procesu konsultacji – decyzją Zarządu spółki w dniu 30.12.2020 r. i przyjęta do stosowania od dnia 01.01.2021 r.

Karta Aktualizacji IRiESD

Raport z konsultacji Karty Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Karta Aktualizacji – raport 2020

Zmiana sprzedawcy

Procedura zmiany sprzedawcy obowiązująca w ZAKŁADACH CHEMICZNYCH „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o.

Planowane wyłączenia

Informacje o sprzedawcy zobowiązanym

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DZO.WKP.496.2.69.2020.JCa z dnia 16 października 2020 r. wyznaczył z urzędu na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. przedsiębiorstwo energetyczne PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego ZAKŁADY CHEMICZNE “Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z o.o.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DZO.WKP.496.2.132.2019.MPi z dnia 16 października 2019 r. wyznaczył z urzędu na okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. przedsiębiorstwo energetyczne PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o.

 

Kodeksy sieci

Wdrożenie wymogów wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE)

2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC-RfG)

Kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG)  (EE Kodeks Wytwórczy)


Wdrożenie wymogów wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE)

2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru

(NC DC)

 • Wykaz informacji i dokumentów, które należy przedstawić, a także wymogi, które mają być spełnione przez właściciela instalacji odbiorczej, OSD lub OZSD, w ramach procesu zapewniania zgodności (EE wykaz informacji i dokumentow NC DC)
 • Procedura testowania systemów dystrybucyjnych przyłączonych do systemu innego niż przesyłowy wraz z podziałem obowiązków między OSDn a właściwym operatorem systemu na potrzeby testów oraz warunki i procedury dotyczące wykorzystania odpowiednich certyfikatów sprzętu (EE procedura testowania NC DC)
 • Procedura objęcia istniejącego systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu innego niż system przesyłowy wymogami NC DC w przypadku modernizacji lub wymiany urządzeń (EE procedura objęcia istniejącego systemu NC DC)
 • Procedura pozwolenia na użytkowanie: (EE procedura pozwolenia na użytkowanie NC DC)
 1. a) instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego;
 2. b) instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego;
 3. c) systemów dystrybucyjnych, w tym zamkniętych systemów

dystrybucyjnych;

 1. d) jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą

lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji

zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i OSP

 • Dokument instalacji przyłączenie jednostki odbiorczej wykorzystywanej do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny na napięciu 1000 v lub niższym do sieci elektroenergetycznej (EE dokument instalacji NC DC)
 • Powiadomienie o zaprzestaniu oferowania usług regulacji zapotrzebowania oraz/lub o trwałej likwidacji jednostki odbiorczej umożliwiającej regulację zapotrzebowania (EE powiadomienie o zaprzestaniu oferowania usług NC DC)

Wdrożenie wymogów wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączania do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego

(NC HVDC)

 • Wykaz informacji i dokumentów, które należy przedstawić, a także wymogi, które mają być spełnione przez właściciela systemu HVDC lub właściciela modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego, w ramach procesu zapewniania zgodności (EE wykaz informacji i dokumentów NC HVDC)