OSD Energia elektryczna

Informacje o OSD ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol" TARNOBRZEG Sp. z o.o.

ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. prowadzą działalność w zakresie obrotu i dystrybucji energii elektrycznej na terenie zabudowy przemysłowej, znajdującej się na obszarze miasta Tarnobrzega i gminy Nowa Dęba.
Na terenie objętym tą działalnością znajduje się także część Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, zarządzanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.

Na prowadzoną działalność posiadamy koncesje, wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

 • w zakresie obrotu energią elektryczną – koncesja nr OEE/307/3473/W/2/2001/AS z późn. zm.,
 • w zakresie dystrybucji energii elektrycznej – koncesja nr DEE/243/3473/W/2/2001/AS z późn. zm.

Działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej prowadzimy za pomocą sieci 30kV, 6kV oraz sieci rozdzielczej niskiego napięcia. Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPE-4711-88(7)/2012/3473/ŁG ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. od 1 września 2012 r. pełnią funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na własnej sieci.

Aktualności

Telefony kontaktowe osób odpowiedzialnych za prowadzenie ruchu sieci elektroenergetycznej:

w dni robocze od 7:00 do 15:00:

 • Robert Kuśmierek, tel. 609 480 452,
 • Witold Kaczor, tel. 609 480 451,
 • Jacek Zelik, tel. 609 595 377,

całodobowo:

 • Dyżurny elektryk, tel. 601 060 698.

Telefony kontaktowe osób odpowiedzialnych za rozliczenia usług dystrybucyjnych i sprzedaży energii elektrycznej:

w dni robocze od 7:00 do 15:00:

 • Mirosław Ślęzak, tel. 15 856 5505,
 • Marek Partyka, tel. 15 856 5507.

Reklamacje w formie pisemnej należy wysyłać na adres:

ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol" TARNOBRZEG Sp. z o.o.
ul. Chemiczna 3
39-400 Tarnobrzeg

Poczta elektroniczna: OSD.EE@ZChSiarkopol.pl

Fax: 15 822 9797

Informacja dotycząca struktury paliw zużytych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedawanej przez ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z o.o. w roku 2020.

Wyżej wymieniona struktura przedstawia się następująco:

 • źródła odnawialne – 10,11%, w tym:
  • biomasa – 2,88%,
  • energetyka wiatrowa – 4,66%,
  • energia słoneczna – 0,83%,
  • duża energetyka wodna – 1,52%,
  • mała energetyka wodna – 0,22%,
 • węgiel kamienny – 47,55%,
 • węgiel brunatny – 33,92%,
 • gaz ziemny – 8,12%,
 • inne źródła – 0,30%.

Informacje o wpływie wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej w roku 2020 na środowisko znajdują się na stronie internetowej www.pge-obrot.pl.

Informujemy, że od dnia 1 grudnia 2020 r. zapewniamy odbiorcom końcowym możliwość dostępu do informacji w zakresie rozliczeń w postaci elektronicznej oraz do faktur elektronicznych. Dla celów realizacji dostępu do informacji w formie elektronicznej prosimy korzystać z adresu poczty elektronicznej RWrona@zchsiarkopol.pl Informacje będą udzielane na zapytanie kierowane z adresów poczty elektronicznej ujawnionych w treści wiążących strony umów lub w innej formie potwierdzonych pomiędzy stronami. Odbiorcy zainteresowani uzyskiwaniem faktur elektronicznych muszą zaakceptować stosowanie tej formy sporządzania faktur. Dodatkowych informacji w zakresie dostępu do informacji o rozliczeniach w postaci elektronicznej oraz do faktur elektronicznych udzielamy na bieżąco pod numerem telefonu: +48 15 856 58 60.

Lista sprzedawców energii elektrycznej, z którymi ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. zawarły umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.

Lista sprzedawców energii elektrycznej

Podmioty ubiegające się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV (zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne art. 7, ust. 8l pkt. 1).

Podmioty ubiegające się III 2021

Wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł przyłączanych do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV (zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne art. 7, ust. 8l pkt. 2).

Dostępna moc III 2021

Przeciętne zużycie energii elektrycznej dla danej grupy taryfowej odbiorców

Przeciętne zużycie energii elektrycznej 2020

————————————————————

Informacje o środkach poprawy efektywności energetycznej

Niniejszym Przedsiębiorstwo ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” Tarnobrzeg Sp. z o.o. informuje swoich odbiorców o miejscu, w którym są dostępne informacje o środkach poprawy efektywności energetycznej.

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, wprowadziło nowy obowiązek informacyjny dla sprzedawców energii elektrycznej – dotychczasowe przepisy dotyczące struktury paliw rozszerza się o informacje z zakresu efektywności energetycznej. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym do 31 marca sprzedawca energii elektrycznej musi przekazać odbiorcom również informacje o miejscu, w którym są dostępne informacje o środkach poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej oraz charakterystykach technicznych efektywnych energetycznie urządzeń (§37 ust. 1 pkt 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania  systemu elektroenergetycznego).

Zgodnie z tą ustawą środkami poprawy efektywności energetycznej są:

 • realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;
 • nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
 • wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja;
 • realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2020 r. poz. 22, 284, 412 i 2127 oraz z 2021 r. poz. 11);
 • wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. z 2020 r. poz. 634);
 • realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Realizując powyższy obowiązek, Przedsiębiorstwo ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. publikujemy wprowadzony rozporządzeniem z dnia 11 listopada 2020 r. załącznik nr 3, informujący o miejscu w którym są informacje w zakresie wymienionych środków poprawy efektywności energetycznej. Na wskazanych stronach znajdują się zebrane odnośniki do regulacji prawnych krajowych i unijnych, na podstawie których odbiorca może uzyskać pełną wiedzą w zakresie danego środka poprawy efektywności energetycznej.

Załącznik nr 3

IRiESD

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej elektroenergetycznej ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. zatwierdzona – po zakończeniu procesu konsultacji – decyzją Zarządu spółki w dniu 21.07.2021 r. i przyjęta do stosowania od dnia 22.07.2021 r.

IRiESD ZCH „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o.

Raport z konsultacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD)

Zmiana sprzedawcy

Procedura zmiany sprzedawcy obowiązująca w ZAKŁADACH CHEMICZNYCH „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o.

Planowane wyłączenia

Informacje o sprzedawcy zobowiązanym

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DZO.WKP.496.2.69.2020.JCa z dnia 16 października 2020 r. wyznaczył z urzędu na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. przedsiębiorstwo energetyczne PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego ZAKŁADY CHEMICZNE “Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z o.o.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DZO.WKP.496.2.132.2019.MPi z dnia 16 października 2019 r. wyznaczył z urzędu na okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. przedsiębiorstwo energetyczne PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o.

 

Kodeksy sieci

Wdrożenie wymogów wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE)

2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC-RfG)

Kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG)  (EE Kodeks Wytwórczy)


Wdrożenie wymogów wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE)

2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru

(NC DC)

 • Wykaz informacji i dokumentów, które należy przedstawić, a także wymogi, które mają być spełnione przez właściciela instalacji odbiorczej, OSD lub OZSD, w ramach procesu zapewniania zgodności (EE wykaz informacji i dokumentow NC DC)
 • Procedura testowania systemów dystrybucyjnych przyłączonych do systemu innego niż przesyłowy wraz z podziałem obowiązków między OSDn a właściwym operatorem systemu na potrzeby testów oraz warunki i procedury dotyczące wykorzystania odpowiednich certyfikatów sprzętu (EE procedura testowania NC DC)
 • Procedura objęcia istniejącego systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu innego niż system przesyłowy wymogami NC DC w przypadku modernizacji lub wymiany urządzeń (EE procedura objęcia istniejącego systemu NC DC)
 • Procedura pozwolenia na użytkowanie: (EE procedura pozwolenia na użytkowanie NC DC)
 1. a) instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego;
 2. b) instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego;
 3. c) systemów dystrybucyjnych, w tym zamkniętych systemów

dystrybucyjnych;

 1. d) jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą

lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji

zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i OSP

 • Dokument instalacji przyłączenie jednostki odbiorczej wykorzystywanej do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny na napięciu 1000 v lub niższym do sieci elektroenergetycznej (EE dokument instalacji NC DC)
 • Powiadomienie o zaprzestaniu oferowania usług regulacji zapotrzebowania oraz/lub o trwałej likwidacji jednostki odbiorczej umożliwiającej regulację zapotrzebowania (EE powiadomienie o zaprzestaniu oferowania usług NC DC)

Wdrożenie wymogów wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączania do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego

(NC HVDC)

 • Wykaz informacji i dokumentów, które należy przedstawić, a także wymogi, które mają być spełnione przez właściciela systemu HVDC lub właściciela modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego, w ramach procesu zapewniania zgodności (EE wykaz informacji i dokumentów NC HVDC)