W ostatnich dniach sierpnia Auditorzy Biura Veritas przeprowadzili w Spółce audit nadzoru, związany z utrzymaniem przez Spółkę Certyfikatu dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem. Spółka dla swojego zakresu działania pierwszy certyfikat dla Systemu Jakości uzyskała jeszcze w KiZPS w 1997, a dla Systemu Zarządzania Środowiskiem w 2006 roku. W 2012 roku, po integracji obu systemów, ZCh Siarkopol uzyskały Certyfikat dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem. Certyfikat przyznawany jest na trzy lata, pod warunkiem pozytywnych wyników auditów nadzoru, które przeprowadzane są dwukrotnie w cyklu, raz na rok. Po zakończeniu cyklu przedłużenie Certyfikatu następuje po uzyskaniu rekomendacji w wyniku auditu recertyfikującego. Audity nadzoru są krótsze czasowo od auditu recertyfikującego i nie muszą obejmować wszystkich komórek organizacyjnych.

Celami tegorocznego auditu nadzoru było potwierdzenie stałej zgodności systemu z normami odniesienia, jego skuteczności w osiąganiu celów i możliwości udzielenia rekomendacji do utrzymania certyfikacji. Plan auditu obejmował wybrane komórki organizacyjne i procesy realizowane w Spółce.
Audit rozpoczął się spotkaniem otwierającym z Zarządem Spółki, w czasie którego Auditorzy BV przedstawili cele i plan auditu oraz zmiany w raportowaniu wyników auditu. Prezes Zarządu przedstawił bieżącą sytuację Spółki, kierunki rozwoju związane z inwestycjami i systemem Comarch ERP oraz zagrożenia i szanse w kontekście bieżącej sytuacji na rynku krajowym i zagranicznym. Poinformował o zmianach w strukturze organizacyjnej.

Następnie auditorzy oceniali w poszczególnych komórkach procesy:
-nadzoru nad produkcją i ekspedycją nawozów u Kierownika Wydziału oraz przebiegu procesu produkcji nawozów w podległych mu Oddziałach,
– projektowania i rozwoju w Zespole Głównego Technologa,
– kontroli i badania wyrobów oraz monitorowania wpływu na środowisko w Laboratorium Kontroli Jakości i Ochrony Środowiska,
– dostarczania mediów energetycznych i utrzymania infrastruktury do ich dostarczania w Wydziale Głównego Energetyka,
– sprzedaży w Zespole Handlu,
– zakupów w Zespole Logistyki,
– zarządzania zasobami ludzkimi w Zespole Kadr i Szkolenia,
– nadzoru i kontroli stanu bhp i ppoż w Zespole BHP i Prewencji Ppoż,
– organizowania, nadzorowania, koordynacji i rozliczania zadań inwestycyjnych w Zespole Inwestycji i Utrzymania Ruchu.
Działania systemowe oraz zgodność z przepisami prawa w zakresie korzystania ze środowiska Auditorzy BV oceniali u Pełnomocnika ds. Zarządzania Jakością oraz Przedstawiciela ds. Zarządzania Środowiskiem, którzy pełnili również funkcję przewodników dla Auditorów w czasie całego auditu.

Kadra reprezentująca auditowane obszary wykazała się biegłością w posługiwaniu się dokumentacją oraz fachową wiedzą, co pozwoliło na sprawne przeprowadzanie auditu w planowanym zakresie.

Auditorzy BV w czasie spotkania zamykającego, w obecności Zarządu oraz Kierowników auditowanych obszarów, potwierdzili zgodność systemu z normami odniesienia, jego skuteczność w osiąganiu celów oraz przyznali rekomendację do utrzymania Certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem wg norm PN-EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO 14001:2015.

Kolejny audit nadzoru odbędzie się za rok.